אחוד החלקות הנל וחלוקתן לחלקותחקלאיות חדשות בהתאם לתשריט.

תוכנית בר/ 86

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אחוד החלקות הנל וחלוקתן לחלקותחקלאיות חדשות בהתאם לתשריט.
מספר: בר/ 86
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
אחוד החלקות הנל וחלוקתן לחלקות חקלאיות חדשות בהתאם ללוח השטחים המצויין על גבי התשריט, קביעת דרכים חדשות וביטול ואדי קיים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרגבעת ברנר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3570חלק49-55, 57-58, 60, 62-6448, 56, 59, 61, 67
3578חלק20
3579חלק12
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/07/1963תאריך פרסום: 25/07/1963. מס' ילקוט פרסומים: 1024. שנה עברית: התשכג .
פרסום להפקדה ברשומות28/02/1963תאריך פרסום: 28/02/1963. מס' ילקוט פרסומים: 997. שנה עברית: התשכג .
קבלת תכנית28/02/1963