אחוד המגרשים, פתיחת דרך, להפוך שטח ציבורי ירוק לאזור מגורים .

תוכנית נס/ 177/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אחוד המגרשים, פתיחת דרך, להפוך שטח ציבורי ירוק לאזור מגורים .
מספר: נס/ 177/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
אחוד המגרשים, פתיחת דרך, להפוך שטח ציבורי ירוק לאזור מגורים .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזנס ציונהנס ציונהנס ציונה

תיאור המיקום:
נס ציונה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3637חלק656, 658, 663-668
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/05/1955תאריך פרסום: 12/05/1955. מס' ילקוט פרסומים: 414. שנה עברית: התשטו .
פרסום להפקדה ברשומות05/08/1954תאריך פרסום: 05/08/1954. מס' ילקוט פרסומים: 364. שנה עברית: התשיד .
קבלת תכנית05/08/1954