אחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים

תוכנית הצ/ 7/ 1/ 70

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים
מספר: הצ/ 7/ 1/ 70
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. אחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים.
2. שינוי מיקום שטח לבניני ציבור.
3. חלוקה מחדש למגרשי בניה.
4. ביטול חלק מדרך.
5. קביעת הוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
ישוב: קלנסוה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7866חלק42-4339
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים03/02/1994תאריך פרסום בעיתון: 03/02/1994.
פרסום לאישור ברשומות28/10/1993תאריך פרסום: 28/10/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4154. עמוד: 260. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים15/04/1993תאריך פרסום בעיתון: 15/04/1993.
פרסום להפקדה ברשומות22/06/1992תאריך פרסום: 22/06/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4019. עמוד: 3714. שנה עברית: התשנב .
החלטה בדיון בהפקדה29/04/1992
קבלת תכנית01/03/1992