אחוד וחלוקה (שטחי ציבור)

תוכנית שה/ מק/ 69/ 9/ 12/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אחוד וחלוקה (שטחי ציבור)
מספר: שה/ מק/ 69/ 9/ 12/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקה בהסכמת כל הבעלים של מגרשים כמשמעותם בפרק ג' סימן ז' כאשר אין בתכנית שינוי בשטח הכולל של כל יעוד קרקע וללא שינוי בסך השטחים המותרים לבניה.

עיקרי ההוראות:
שינוי גיאומטרי בלבד של החלוקה בין שטח המיועד לשטח בנייני ציבור (מגרש 4002)
ובין שטח ציבורי פתוח (מגרש 6001) באופן שיאפשר בניית אולם ספורט.
תא שטח 100 ישתנה מיעוד שטח ציבורי פתוח ליעוד של "שטח לבנייני ציבור".
תא שטח 101 ישתנה מיעוד של "שטח לבנייני ציבור" לייעוד שטח ציבורי פתוח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשהםשהםשהםהקשת

תיאור המיקום:
שטח ישוב המועצה המקומית שהם
שכונה כ"ד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6848חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ במ/ 69/ 10שוהם.שינוי
תוכניתגז/ במ/ 69/ 9ישוב - שוהם .שינוי
תוכניתשה/ 69/ 9/ 12שינוי יעוד משטח מגורים א' וב', שטח ציבורי פתוח,שטח בניני ציבור, ודרכיםשינוי
תוכניתשה/ 37מרכז מסחרי שכונתי ומגורים ברחוב עמק איילון.שינוי
תוכניתתמא/ 4/ 2תכנית מתאר ארצית חלקית-נמל תעופה בן גוריון-שינוי מס' 2כפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/04/2011תאריך פרסום: 12/04/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6224. עמוד: 3742. שנה עברית: התשעא .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה20/10/2010
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר20/09/2010
פרסום להפקדה ברשומות07/09/2010תאריך פרסום: 07/09/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6134. עמוד: 4689. שנה עברית: התשע .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז201007420/10/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור ע"י הועדה המקומית באישור השר