אחוד וחלוקה (שטחי ציבור).

תוכנית שה/ מק/ 30

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אחוד וחלוקה (שטחי ציבור).
מספר: שה/ מק/ 30
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקה של מגרשים כמשמעותם בפרק ג' סימן ז' לחוק כאשר אין בתכנית שינוי בשטח הכולל של כל יעוד קרקע וללא שינוי בסך השטחים המותרים לבניה.
שינוי קווי בנין.

עיקרי ההוראות:
1. איחוד וחלוקה מחדש של המגרשים הבאים:
מגרש 5323 חלקה 143 בגוש 6859 ("בניני ציבור") וחלק מחלקה 155 בגוש 6859 ("שטח ציבורי פתוח").
2. איחוד וחלוקה מחדש של המגרשים הבאים:
מגרש 8300-2 חלק מחלקה 127 בגוש 6850 ("שטח ציבורי פתוח").
ומגרש 5313 - חלק מחלקה 127 בגוש 6850 ("בניני ציבור").
3. שינוי קווי בנין במגרשים 301,302,303.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשהםשהםשהם

תיאור המיקום:
שכונת גבעולים, רחוב עמק איילון פינת תפן.
שכונת רקפות , בסמוך לרחבת גזית.
שכונת רקפות, רחוב המכבים מעל רחוב צורן.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6850חלק127, 143
6859חלק155
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ במ/ 69/ 10שוהם.שינוי
תוכניתגז/ במ/ 69/ 9ישוב - שוהם .שינוי
תוכניתשה/ מק/ 69/ 11תכנית בסמכות ועדה מקומית- שוהםשינוי
תוכניתשה/ מק/ 24תכנית בסמכות ועדה מקומית- שוהםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/11/2009תאריך פרסום: 01/11/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6014. עמוד: 307. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/07/2009
פרסום להפקדה ברשומות01/07/2009תאריך פרסום: 01/07/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5972. עמוד: 4464. שנה עברית: התשסט .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200902827/07/2009