אחוד חלקות למגרש בניה אחד,ביטול חזית מסחרית והמרת שטחי המסחר במגורים,הוספת יח"

תוכנית רח/ 158/ 10/ ג

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אחוד חלקות למגרש בניה אחד,ביטול חזית מסחרית והמרת שטחי המסחר במגורים,הוספת יח"
מספר: רח/ 158/ 10/ ג
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. איחוד חלקות, בהסכמת בעלים למגרש בניה אחד.
ב. שינוי יעוד מאזור מגורים ג' לאזור מגורים ג' מיוחד.
ג. ביטול חזית מסחרית והמרת שטחי המסחר בשטחי מגורים.
ד. הוספת יח"ד,מ 21 יח"ד ל 36 יח"ד במגרש.
ה. הוספת אחוזי בניה, כך ששטח דירה ממוצעת יהיה 110 מ"ר (שטחים עיקריים) ושינויים בקווי בניה.
ו. ביטול קומה מסחרית ותוספת 2 קומות מגורים, סה"כ 9 קומות.
ז. הוספת שטח שרות, לרבות שטחי שרות לחניה מקורה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובותמילר טובה וטוביה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3703חלק902-904
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתרח/ 158/ 10איחוד החלקות 904903 ,902 , והסדרת זכויות הבניה בחלקות הנ"להפקעת שטח לצרכי גישהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/10/2006תאריך פרסום: 23/10/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5590. עמוד: 301. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים05/10/2006תאריך פרסום בעיתון: 05/10/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/10/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 05/10/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו05/09/2006
החלטה בדיון באישור תכנית05/06/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/02/2006
פרסום להפקדה ברשומות16/02/2006תאריך פרסום: 16/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5495. עמוד: 1901. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים19/01/2006תאריך פרסום בעיתון: 19/01/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/01/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/01/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/12/2005
החלטה בדיון בהפקדה11/10/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/09/2005
קבלת תכנית01/08/2005