אחוד מגרשים

תוכנית אל/ מק/ 195/ 3/ 18

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אחוד מגרשים
מספר: אל/ מק/ 195/ 3/ 18
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התכנית באה לאחד שני מגרשים, לנייד זכויות בניה קיימות מתכניות תקפות ושינוי קו בנין במפלס שמתחת לקומת הכניסה הקובעת.

עיקרי ההוראות:
1. אחוד מגרשים 689 ו - 690 לתא שטח אחד ביעוד מגורים א' 1.
2. ניוד זכויות בניה קיימות בין יח"ד הקיימות ובין הקומות.
3. שינוי קו הבנין במפלס שמתחת לקומת הכניסה הקובעת מ 3 מ' ל 2 מ'.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזאלעדאלעדאלעד

תיאור המיקום:
רח' רבן גמליאל 22.
רח' רבי יהושוע 29.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5763חלק89-90
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ במ/ 195מזור החדשה.כפיפות
תוכניתגז/ במ/ 195/ 3רובע Aכפיפות
תוכניתאל/ מק/ 195/ 10הגדרת קווי בניןכפיפות
תוכניתאל/ 195/ 15תוספת שטח עיקרי לכל יח"ד, שטח שרות לכל יח"ד, שטח לחדרי יציאה לגג.כפיפות
תוכניתאל/ מק/ 195/ 3/ 5שינוי הוראות בדבר בינוי ועיצוב והרחבת שצ"פשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר29/01/2012
פרסום להפקדה ברשומות11/12/2011תאריך פרסום: 11/12/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6338. עמוד: 1227. שנה עברית: התשעב .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז201200729/01/2012