אחוד 2 חלקות וחלוקתם מחדש לפי בעלויות.

תוכנית טר/ 1178

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אחוד 2 חלקות וחלוקתם מחדש לפי בעלויות.
מספר: טר/ 1178
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7776חלק24
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות27/07/1978תאריך פרסום: 27/07/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2456. עמוד: 2298. שנה עברית: התשלח .
קבלת תכנית27/07/1978
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'201100720/07/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר ביטול הפקדת תכנית