אחוזי בניה וקוי בניה אחידים באזור מגוירם א' - עומר

תוכנית 14/ 03/ 101/ 9

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אחוזי בניה וקוי בניה אחידים באזור מגוירם א' - עומר
מספר: 14/ 03/ 101/ 9
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. לקבוע אחוזי בניה זהים באזור מגורים א' בעומר.
2. לקבוע קוי בנין אחידים באזור מגורים א'.
3. לאפשר חלוקת מגרשים בני 1-2 דונם "
גודל מינימלי" של 500 מ"ר.
4. להבטיח תנאים נאותים מבחינת שבילי גישה,
סילוק שפכים ומניעת מטרדים בגבולות הבנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38558חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית14/ 03/ 101עומר הישנהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/08/1979תאריך פרסום: 26/08/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2560. עמוד: 2065. שנה עברית: התשלט .
פרסום לאישור בעיתונים20/07/1979
החלטה בדיון באישור תכנית15/01/1979
פרסום להפקדה ברשומות08/06/1978תאריך פרסום: 08/06/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2443. עמוד: 1952. שנה עברית: התשלח .
פרסום להפקדה בעיתונים31/05/1978תאריך פרסום בעיתון: 31/05/1978. תאריך פרסום בעיתון: 31/05/1978. תאריך פרסום בעיתון: 31/05/1978.
החלטה בדיון בהפקדה27/02/1978
קבלת תכנית01/02/1978