אחוזת אתרוג - חלקה 73

תוכנית 6/ 03/ 129/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אחוזת אתרוג - חלקה 73
מספר: 6/ 03/ 129/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת זכויות בניה ליח"ד קיימת במגרש מס' 25 שבאחוזת אתרוג.

עיקרי ההוראות:
- הוספת שטחי בניה: עיקרי ושרות.
- קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפיר

תיאור המיקום:
אחוזת אתרוג מגרש מס' 25
בתחום מועצה אזורית שפיר
קואורדינטות 172325/622725

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3055חלק7372, 93
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ במ/ 165הרוחבת מרכז שפירא- עין צורים-"אחוזת אתרוג"שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/06/2010תאריך פרסום: 01/06/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6093. עמוד: 3207. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים16/04/2010תאריך פרסום בעיתון: 15/04/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 15/04/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/04/2010. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט24/03/2010
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו23/03/2010
החלטה בדיון באישור תכנית02/11/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2009
פרסום להפקדה ברשומות11/08/2009תאריך פרסום: 11/08/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5986. עמוד: 5290. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים19/07/2009תאריך פרסום בעיתון: 09/07/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 19/07/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 10/07/2009. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית09/07/2009
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט05/07/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/06/2009
החלטה בדיון בהפקדה12/01/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף24/08/2008
קבלת תכנית09/07/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200901202/11/2009
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים106230/08/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200900212/01/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה