איבתאן.

תוכנית הצ/ במ/ 8/ 1/ 1003

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: איבתאן.
מספר: הצ/ במ/ 8/ 1/ 1003
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. פתוח מרחב התכנון של המועצה המקומית, והבטחת
שרותים נאותים, ושיפור איכות החיים לתושבי המקום.
ב. קביעת איזורים לשימושים ולתכליות השונות הדרושות
לישוב:למגורים,לעיבוד חקלאי,לשטחי רווחה,לציבור,
לדרכים ושבילים.
ג. קומפילציה של תכניות בנין ערים מפורטות.
ד. קביעת הוראות בניה לבניני משק חקלאי באזור שיועד
חקלאי.
ה. אחוד וחלוקה לפי פרק ג' סימן ז' לחוק בהסכמה
ו/או ללא הסכמה בין חלקות רשומות ו / או מגרשים
לפי רשימה מצורפת A.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגלילית מחוז המרכזמקומית - מחוזית מחוז המרכזמקומית - מחוזית מחוז המרכז

תיאור המיקום:
ישוב: אבת'אן

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8653חלק25, 27-33, 35-36, 42
8654חלק7, 26, 34
8657חלק1-2, 5-6, 8-11, 20-33, 38-48, 50-55, 60-61, 64-67, 69-7019, 56, 59, 62
8660חלק1-54
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ 200/ 8מטרת תכנית מתאר בהתאם לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965,תכנון שטח השיפוט של המועצהשינוי
תוכניתעח/ 200תכנית מתאר עמק חפר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים18/07/2001תאריך פרסום בעיתון: 02/03/2001. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 07/03/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/07/2001. עיתון: הצופה.
פרסום לאישור ברשומות12/03/2001תאריך פרסום: 12/03/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4970. עמוד: 1963. שנה עברית: התשסא .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט11/02/2001
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו24/01/2001
החלטה בדיון באישור תכנית01/12/1997
החלטה בדיון בהתנגדויות01/12/1997
פרסום להפקדה ברשומות11/03/1993תאריך פרסום: 11/03/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4090. עמוד: 1916. שנה עברית: התשנג .
פרסום להפקדה בעיתונים10/03/1993תאריך פרסום בעיתון: 10/03/1993.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/02/1993
קבלת תכנית06/12/1990
החלטה בדיון בהפקדה06/01/1990