איזור תעסוקה "הנגב" - מ.א. יואב

תוכנית 6/ 03/ 122/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איזור תעסוקה "הנגב" - מ.א. יואב
מספר: 6/ 03/ 122/ 13
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת איזור התעסוקה.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד חלק משטח ציבורי פתוח לשטח לתעסוקה ולתחנת תדלוק.
הקלה בקו בניין מכביש 40 למרחק של 60 מ'.
קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
קביעת הוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2199חלק4
2201חלק12, 409, 13-15, 38-39, 55-56
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה11/04/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף11/08/2009
קבלת תכנית12/05/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201100511/04/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201000709/08/2010