איחוד המגרשים וחלוקתם מחדש.

תוכנית רח/ 203

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד המגרשים וחלוקתם מחדש.
מספר: רח/ 203
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד המגרשים וחלוקתם מחדש. הפקעות לצורך הרחבת דרכים קיימות קביעת אחוזי בניה, מס' הקומות ומס' יחידות הדיור קביעת קוי בנין

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובות

תיאור המיקום:
רחובות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3703חלק1111-1114
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/06/1973תאריך פרסום: 21/06/1973. מס' ילקוט פרסומים: 1927. שנה עברית: התשלג .