איחוד וחלוקה , כפר יחזקאל

תוכנית ג/ גל/ מק/ 95

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה , כפר יחזקאל
מספר: ג/ גל/ מק/ 95
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית :
שינוי משפ"פ - למגורים - ומגורים לשפ"פ .
איחוד וחלוקה בהסכמה ללא שינוי בשטח הכולל של ייעודי קרקע .

עיקרי הוראות התכנית :
ניוד ייעודי קרקע ללא שינוי בסה"כ השטחים ממגוירם לשפ"פ ומשפ"פ למגורים .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועכפר יחזקאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
23086חלק8182, 125
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8184מושב כפר יחזקאלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/09/2008תאריך פרסום: 11/09/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5848. שנה עברית: התשסח .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה25/05/2008
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר08/11/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200800825/05/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200701308/11/2007