איחוד וחלוקה , שינוי קו בנין , הקטנת גודל מיגרש מינימלי, עילוט

תוכנית 3/ מע/ מק/ 8163/ 15

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה , שינוי קו בנין , הקטנת גודל מיגרש מינימלי, עילוט
מספר: 3/ מע/ מק/ 8163/ 15
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- שינוי קוו בנין קדמי בכבישים שמסביב לאיצטדיון , לפי סעיף 62א(א) 4,
- כביש מס' 3 - בצידו המזרחי מ- 3 מטר ל- 2 מטר.
מדרום למגרש מס' 2 מ- 3 מטר ל- 2 מטר.
- כביש מס' 5 - בצידו הדרומי מ- 10 מטר ל- 5 מטר.
- הסדרת ודיקו תוואי דרכים וחניות על פי סעיף 62א(א)3,
- איחוד וחלוקה בהסכמה, לצורך התאמת השטח לדרך , שצ"פ , חנויות וספורט , עפ"י סעיף 62א(א91 לחוק.
- הגדלת שטח לצורכי ציבור , - דרך לפי סעיף 62א(א)3

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםחלוקה ורישום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17483חלק1-2, 9, 11, 30, 32
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8163שנוי יעוד לספורט, עילוטשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/10/2006תאריך פרסום: 05/10/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5587. שנה עברית: התשסז .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה30/07/2006
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/11/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200600730/07/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200501130/11/2005