איחוד וחלוקה , שינוי קו בנין והקטנת מגרש מינימלי, בסמתטבעון

תוכנית 10/ מע/ מק/ 10068/ 23

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה , שינוי קו בנין והקטנת מגרש מינימלי, בסמתטבעון
מספר: 10/ מע/ מק/ 10068/ 23
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקה מחדש של מגרשים . הקטנת קו בניין עבור המבנים הקיימים
והקטנת גודל מגרש מינימלי עבור המגרש הנוסף.

עיקרי הוראות התכנית:-
- קביעת הוראות בניה - קביעת מרווחי בניה.
- קביעת גבולות המגרשים
- הקטנת גודל מגרש המינימלי למגרש 20/56/2

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעוןבסמת טבעון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10474חלק205
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/04/2006תאריך פרסום: 06/04/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5516. עמוד: 2493. שנה עברית: התשסו .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה28/02/2006
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/11/2005
פרסום להפקדה ברשומות10/10/2005תאריך פרסום: 10/10/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5444. עמוד: 37. שנה עברית: התשסו .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200501130/11/2005