איחוד וחלוקה אזור מגורים ומלונאות , הגושרים

תוכנית גע/ מק/ 179

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה אזור מגורים ומלונאות , הגושרים
מספר: גע/ מק/ 179
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת שכונת מגורים לבנים, מגרשי חניה, דרך ואזור תיירות לתחנת מידע,- גושרים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל העליוןהגליל העליוןהגושרים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13292חלק6-11, 17-18
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 10853שכונה דרומית בענהשינוי
תוכניתג/ 14457הרחבת קיבוץ הגושרים, בשילוב מוקדי תיירות,מסחר ושרותי דרךשינוי
תוכניתג/ 15165קיבוץ הגושרים- חלוקת אזור המגוריםשינוי
תוכניתגע/ מק/ 154הסדרת רצועת הנחל, קיבוץ הגושריםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/12/2009תאריך פרסום: 15/12/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6033. עמוד: 961. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר07/07/2009
פרסום להפקדה ברשומות14/05/2009תאריך פרסום: 14/05/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5952. עמוד: 3863. שנה עברית: התשסט .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200900807/07/2009