איחוד וחלוקה בגוש 19601 ח"ח 38,כאבול

תוכנית ג/ 15784

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה בגוש 19601 ח"ח 38,כאבול
מספר: ג/ 15784
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
שינוי גבול תכנית מס' ג/ 10552 המאושרת.
החלפת שטח חקלאי בשטח מגורים ומסחר.

עיקרי התכנית:
שינוי יעוד קרקע חקלאית לקרקע למגורים.
קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
קביעת הוראות בניה-קביעת /הגדלת:צפיפות ,מרווחי בניה,גובה בניינים.
קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
קביעת השלבים וההתניות לביצוע.
קביעת הנחיות סביבתיות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןשפלת הגלילכאבולכאבול
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19601חלק38
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 10552הרחבת מתאר - כאבולשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו31/05/2007
החלטה בדיון בהפקדה21/06/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף29/09/2005
קבלת תכנית26/09/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200601121/06/2006