איחוד וחלוקה בהסכמה , יפיע

תוכנית 4/ מע/ מק/ 9607/ 36

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה בהסכמה , יפיע
מספר: 4/ מע/ מק/ 9607/ 36
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית :
איחוד וחלוקה בהסכמה , שינוי בקווי בניין וכיסוי קרקע .

עיקרי הוראות התכנית :
איחוד וחלוקה בהסכמה .
קביעת קווי בניה.
קביעת בינוי מוצע במגרשים .
קביעת הוראות בניה .
קביעת השלבים וההתניות לביצוע .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםחלוקה ורישום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםיפיעיפיע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16875חלק21, 37
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 11953שנוי יעוד משצ"פ למגוריםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/01/2008תאריך פרסום: 15/01/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5763. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/04/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200700430/04/2007