איחוד וחלוקה בהסכמה באודים.

תוכנית חש/ מק/ 4/ 33

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: איחוד וחלוקה בהסכמה באודים.
מספר: חש/ מק/ 4/ 33
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
;. איחוד וחלוקה בהסכמה בהתאם להוראות פרק ג' סימן ז' לחוק ע"י שינוי יעוד חלק מהמגרש למגורים בנחלות לאזור חקלאי ושינוי חלק מהמגרש מאזור חקלאי למגורים בנחלות הכל ללא שינוי בסה"כ השטחים.
2. התכנית בסמכות ועדה מקומית לפי סעיפים 62 א א 1 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחוף השרוןחוף השרוןאודים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7950חלק3
7951חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמשמ/ 49/ 1שינוי משבצות חקלאיותשינוי
תוכניתחש/ 4/ 1קביעת שימושי הקרקע וקביעת הוראות בניה באזורים השוניםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/02/2011תאריך פרסום: 28/02/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6206. עמוד: 2793. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה ברשומות26/07/2010תאריך פרסום: 26/07/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6112. עמוד: 4015. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/05/2010