איחוד וחלוקה בהסכמה ושינוי קו בנין , כפר כנא

תוכנית 8/ מע/ מק/ 8588/ 51

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה בהסכמה ושינוי קו בנין , כפר כנא
מספר: 8/ מע/ מק/ 8588/ 51
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
איחוד וחלוקה בהסכמה ושינוי קווי בניין.

עיקרי הוראות התכנית:
איחוד וחלוקה מחדש בהסכמה והסדרת זכויות מעבר .
שינויים בקווי בניין בהתאם לבתים קיימים .
איחוד וחלוקה בהסכמה ושינוי קווי בניין.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםחלוקה ורישום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17393חלק21-22
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8588מתאר כפר כנאשינוי
תוכניתג/ 15118הצרת רוחב דרך, כפר כנאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/06/2008תאריך פרסום: 30/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5825. שנה עברית: התשסח .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה30/04/2008
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/02/2007
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/01/2007