איחוד וחלוקה בהסכמה שינוי מציבורי למגורים

תוכנית גז/ 5/ 11

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה בהסכמה שינוי מציבורי למגורים
מספר: גז/ 5/ 11
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים של מגרשים
כמשמעותם בפרק ג' סעיף ז' לחוק.
2. איחוד מגרש למבני ציבור מס' 1 עם מגרש
מס' 82, מגורים.
3. שינוי יעוד מגרש מס' 1 משטח למבני ציבור וצירופו
למגרש מגורים מספר 82 המורחב.
4. קביעת זכויות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרפדיה

תיאור המיקום:
מגרש: 82 + חלק ממגרש 1. (לפי גז/ 5/ 4/ א).

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4757חלק26
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ 5/ 4/ אמשק עזר מס' 82, פדיהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/05/2005תאריך פרסום: 18/05/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5397. עמוד: 2681. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים06/05/2005תאריך פרסום בעיתון: 03/05/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/05/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 06/05/2005. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית15/11/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר21/07/2004
פרסום להפקדה ברשומות06/07/2004תאריך פרסום: 06/07/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5311. עמוד: 3321. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים25/06/2004תאריך פרסום בעיתון: 22/06/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/06/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 25/06/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/05/2004
החלטה בדיון בהפקדה12/08/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/04/2001
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף15/01/2001
קבלת תכנית26/12/2000