איחוד וחלוקה בהסכמה, בית העמק

תוכנית חא/ מק/ 2010/ 24

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה בהסכמה, בית העמק
מספר: חא/ מק/ 2010/ 24
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקה של מגרשים ללא שינוי בשטח הכולל של כל יעוד קרקע.
הגדלת שטח למוסדות ציבור.
שינוי בחלוקת שטחי הבניה המותרים בין אזור ספורט ואזור מבני ציבור.
שינוי קו בנין באזור ספורט.
הרחבת דרך בתוואי המאושר בתוכנית בת תוקף.
שינוי בהוראות בדבר גודל שטח מגרש מינמלי

עיקרי ההוראות:
שינוי מיקום מגרשים של שכונת ה הרחבה על ידי איחוד וחלוקה.
הגדלת שטח למוסדות ציבור.
ניוד זכויות בניה מאזור ספורט לשטח למבני ציבור.
שינוי קו בנין מערבי של דרך 8 המאושרת ושינוי קו בנין קידמי ואחורי של אזור ספורט ונופש.
הרחבת דרך על חשבו שפ"פ
שינוי בהוראות בדבר גודל שטח מגרש שמור להקים עליו בנין.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרבית העמק
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18480חלק26, 34
18481חלק13
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 11043יחידות ארוח בישובים כפריים, חבל אשרשינוי
תוכניתג/ 16375תוכנית מתאר מקומית לקיבוץ בית העמקשינוי
תוכניתחא/ מק/ 2008/ 17איחוד וחלוקה, בית העמקשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר26/06/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201100826/06/2011