איחוד וחלוקה בהסכמה, כפר יחזקאל

תוכנית ג/ גל/ מק/ 66

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה בהסכמה, כפר יחזקאל
מספר: ג/ גל/ מק/ 66
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. איחוד וחלוקה בהסכמה במגרשים 127 - 130 ודרכים בחלקות 143 בגוש 23085 מבלי לשנות את סה"כ שטח התכנית לפי סעיף 62א(א)1 לחוק.

ב. שינוי חלות שטחי הבניה המותרים בתכנית על יד החלפת שטחים במגרשים 127 - 130 ודרכים קיימות בחלקה 143 בגוש 23085 מבלי לשנות את סה"כ השטח הכולל המותר בתחום הכתנית ומבלי לשנות זכויות הבניה עפ"י תכנית מפורטת ג/ 8184 המאושרת כפר יחזקאל עפ"י סעיף 62א(א) 6 לשם העברת קוי ניקוז בשטח התכנית מבלי לפגוע בזכויות המגרשים המיועדים לבניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועכפר יחזקאלכפר יחזקאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
23085חלק143127-130, 200-201
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8184מושב כפר יחזקאלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/03/2004תאריך פרסום: 24/03/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5285. שנה עברית: התשסד .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/09/2003
פרסום להפקדה ברשומות08/09/2003תאריך פרסום: 08/09/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5223. עמוד: 4064. שנה עברית: התשסג .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200300929/09/2003