איחוד וחלוקה בהסכמה, עין השופט

תוכנית יז/ מק/ 1651/ 01

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה בהסכמה, עין השופט
מספר: יז/ מק/ 1651/ 01
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקה מחדש, בהסכמה של מגרשים לפי סעיף 62א(א)(1) כמשמעותם בפרק ג' סימן ג' לחוק התכנון הובניה, ללא שינוי בשטח הכולל של כל יעוד קרקע, תוספת הוראות בדבר בינוי ועיצוב אדריכלי לפי סעיף 62א(א)(5) וכן הגדרת קווי בנין לפי סעיף 62א(א)(4).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםמגידועין השופט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11423חלק9, 19
11425חלק2-3
11877חלק4, 9
11926חלק15-16
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5577תוספת שטח לתעשיה ומבני משק -עין השופטשינוי
תוכניתג/ 1651קבוץ עין השופטשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים22/09/2002
פרסום לאישור ברשומות05/09/2002תאריך פרסום: 05/09/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5110. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה ברשומות06/11/2001תאריך פרסום: 06/11/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5029. שנה עברית: התשסב .