איחוד וחלוקה בהסכמה

תוכנית עח/ מק/ 160/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: איחוד וחלוקה בהסכמה
מספר: עח/ מק/ 160/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א.התאמת קוי בנין עם התקנון בחזית דרכים 1 ו-2 מ-5
מ' ל-4 מ'.
בסמכות ועדה מקומית לפי סעיף 62 א (4) לחוק התכנון
והבניה.
ב.שינוי קוי בנין קדמיים לחניה מקורה מ-1.5 מ' ל-0
מ'. בסמכות ועדה מקומית לפי סעיף 62 א' (4) לחוק
התכנון והבניה.
ג.איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעל הקרקע כמשמעותם
בפרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה: בין דרך
משולבת מס' 7 והשצ"פ ההיקפי, ובין דרך משולבת
מס' 10 והשצ"פ הפנימי.
בסמכות ועדה מקומית לפי סעיף 62 א (1) לחוק התכנון
והבניה.
ד.שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לדרך משולבת לצורך
הארכת דרכים משולבות 7 ו-10 ב-3 מ'.
בסמכות ועדה מקומית לפי סעיף 62 א (3) לחוק התכנון
והבניה.
ה.שינוי בהוראות בינוי לחניה מקורה.
בסמכות ועדה מקומית לפי סעיף 62 א (5) לחוק
התכנון והבניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרכפר ויתקין

תיאור המיקום:
ישוב: כפר ויתקין

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8339חלק12
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ במ/ 160כפר ויתקין.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/02/1998תאריך פרסום: 01/02/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4614. שנה עברית: התשנח .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה01/02/1998
פרסום להפקדה ברשומות07/09/1997תאריך פרסום: 07/09/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4566. שנה עברית: התשנז .