איחוד וחלוקה בהסכמה

תוכנית עח/ 55/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: איחוד וחלוקה בהסכמה
מספר: עח/ 55/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א.איחוד וחלוקה בהסכמה של מגרשים, כמשמעותם בפרק ג'
סימן ז' לחוק התכנון והבניה, ללא שינוי בשטח הכולל
של כל יעוד קרקע.
ב.שינוי תוואי קטע התחברות דרך מס' 3 לדרך מס' 2.
ג.שינוי ייעודים נקודתיים: מדרך לאזור מגורים,
מאזור מבני משק לדרך ואזור מגורים, מאזור מגורים
לאזור מבני משק.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרעין החורש

תיאור המיקום:
ישוב: עין החורש
חלוקה ישנה: גוש 8377 ח"ח 29,27,21-23,11,8,1.
גוש 8377 חלקות 10,9.
גוש 8375 ח"ח 15,5,4.
גוש 8378 חלקות 2-4, ח"ח 11,14.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8421חלק8, 12-13, 17-18, 20
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ 55/ 2קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים בתחום התכניתשינוי
תוכניתעח/ 55/ 5שינוי ייעוד מאזור מגורים ודרך לאזור מלאכה.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/02/2001תאריך פרסום: 21/02/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4964. עמוד: 1741. שנה עברית: התשסא .
פרסום לאישור בעיתונים19/01/2001תאריך פרסום בעיתון: 17/01/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/01/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/01/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו18/11/2000
החלטה בדיון באישור תכנית09/02/2000
פרסום להפקדה ברשומות22/11/1999תאריך פרסום: 22/11/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4825. עמוד: 1427. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים05/11/1999תאריך פרסום בעיתון: 05/11/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/07/1999
החלטה בדיון בהפקדה30/11/1998
קבלת תכנית28/09/1998