איחוד וחלוקה בהסכמה

תוכנית עח/ 1/ 17

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: איחוד וחלוקה בהסכמה
מספר: עח/ 1/ 17
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. איחוד וחלוקת מגרשים לפי פרק ג' סימן ז', בהסכמת
בעלי הקרקע.
ב. שינוי יעוד מאיזור חקלאי (לפי משמ / 7 ו-עח / 131
/ 5 ) לשצ"פ.
ג. שינוי יעוד מאיזור מגורים (לפי עח / 1 / 8) לשצ"פ.
ד. קביעת הוראות והגבלות בניה בשטח התכנית.
ה. שינוי קו בנין לחזית מ-8 מ' ל-5 מ'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרחופית

תיאור המיקום:
ישוב: חופית
מגרשים 545,544

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8339חלק12
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ 131/ 5כפר ויתקיןשינוי
תוכניתעח/ 1/ 8חופיתשינוי
תוכניתעח/ 200תכנית מתאר עמק חפר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/09/2000תאריך פרסום: 05/09/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4915. עמוד: 4609. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים18/08/2000תאריך פרסום בעיתון: 16/08/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/08/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/08/2000. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית26/07/2000
פרסום להפקדה ברשומות26/01/1999תאריך פרסום: 26/01/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4724. עמוד: 1715. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים22/01/1999תאריך פרסום בעיתון: 22/01/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/12/1998
החלטה בדיון בהפקדה01/12/1993
קבלת תכנית14/11/1993