איחוד וחלוקה בהסכמה

תוכנית גז/ מק/ 3/ 32

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה בהסכמה
מספר: גז/ מק/ 3/ 32
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. איחוד וחלוקה בהסכמה.
עפ"י פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה, עפ"י סעיף 62 א - א 1 לחוק.
ב. שינוי בקו בנין צדדי למבני משק, במגרש 79, הקבוע בתכנית (סע' 62א.א-4) מ-3 מ' או 0 מ' ל- 0.18 מ' ול- 0.72 מ' (עקב בניה קיימת). כל בניה בעתיד חייבת להיות בקווי בנין הקבועים בתכנית גז/ 3/ 8.
ג. שינוי בקו בנין צדדי למבנה משק ומקלט במגרש 104, הקבוע בתכנית (סע' 62א.א-4) מ- 3 מ' או 0 מ' ל- 0.58 מ' (עקב בניה קיימת). כל בניה בעתיד חייבת להיות בקווי בנין הקבועים בתכנית גז/ 3/ 8.
ד. הריסת מבנים וגדרות קיימים כתנאי להיתר בניה במגרשים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזריד רמב"ם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4775חלק39, 48
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ 3/ 8יד רמב"ם והסביבהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/04/2004תאריך פרסום: 29/04/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5293. עמוד: 2751. שנה עברית: התשסד .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר26/10/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200304126/10/2003