איחוד וחלוקה בהסכמת בעלי הקרקע.

תוכנית עח/ מק/ 156/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: איחוד וחלוקה בהסכמת בעלי הקרקע.
מספר: עח/ מק/ 156/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. איחוד וחלוקה מחדש של מגרשים 114, 713-701, כעדכון פרצלציה קיימת, תוך שינוי יעודים משטח פרטי פתוח למגורים וממגורים לשטח פרטי פתוח, ללא שינוי בשטח הכולל של יעודי הקרקע, בסמכות ועדה מקומית בהתאם לסעיף 62א(1) ותיקון 43 לחוק התכנון והבניה.
ב. שינויים נקודתיים בקווי בניין בהתאם למצב קיים, בסמכות הועדה המקומית בהתאם לסעיף 62א(4) לחוק התכנון והבניה:
קו בנין קדמי במגרש 713 מ- 5.0 מ' ל- 4.97 מ' - 5.01 מ'.
קו בנין קדמי במגרש 712 מ- 5.0 מ' ל- 4.93 מ' - 4.97 מ'.
קו בנין צדדי דרומי במגרש 711 מ- 4.0 מ' ל- 3.50 מ' - 3.97 מ'.
קו בנין צדדי צפוני במגרש 706 מ- 4.0 מ' ל- 2.06 מ',
מ- 2.06 מ' ל- 2.11, מ- 2.11 מ' ל- 2.50 מ'
מ- 2.50 מ' ל- 3.79 מ', מ- 3.79 מ' ל- 3.84 מ',
מ- 3.84 מ' ל- 3.79 מ'.
קו בנין צדדי דרומי במגרש 706 מ- 4.00 מ' ל- 3.50 מ' - 3.59 מ'.
קו בנין צדדי צפוני במגרש 704 מ- 4.00 מ' ל- 3.76 מ' - 3.77 מ'.
קו בניןן צדדי צפוני במגרש 703 מ- 4.00 מ' ל- 3.71 מ' 3.80 מ'.
ג. מתן זיקת הנאה וזכות מעבר לנחלה מספר 31.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרבורגתה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8096חלק17-18, 31
8116חלק11
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ במ/ 156אחיטוב, אמץ, חניאל, בורגתא.שינוי
תוכניתמשמ/ 20שינוי משבצות חקלאיותשינוי
תוכניתעח/ 200תכנית מתאר עמק חפר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/10/2003תאריך פרסום: 27/10/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5232. עמוד: 166. שנה עברית: התשסד .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2003
פרסום להפקדה ברשומות12/06/2003תאריך פרסום: 12/06/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5193. עמוד: 2738. שנה עברית: התשסג .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200302130/06/2003