איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים בין מגרשים המיועדים לשב''צ לשצ''פ (3/ מק/ 2192)

תוכנית 3/ 03/ 109/ 19

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים בין מגרשים המיועדים לשב''צ לשצ''פ (3/ מק/ 2192)
מספר: 3/ 03/ 109/ 19
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים של שטחי שב''צ ושצ''פ ללא שינוי בסה''כ השטח של כל יעוד.
2. שינוי קוי בניין.
3. קביעת זיקת הנאה למעבר ברכב.

עיקרי ההוראות:
1. חלוקת מגרש שב''צ מס' 133 לשני תאי שטח חדשים 100 ו- 400 ושינוי יעוד של תא שטח 100 לשטח ציבורי פתוח.
חלוקת מגרש 6 שצ''פ לשני תאי שטח חדשים 101 ו- 401.
ושינוי יעוד של תא שטח 401 לשטח למבני ציבור.
הכל ללא שינוי בסה''כ שטחי המגרשים.
2. קביעת קוי בניין לתא שטח 401 - שטח לבנייני ציבור לפי תכנית מתאר למבני ציבור 78/101/02/3 למעט קו בניין צדדי מערבי שמבוקש לשנות אותו מ- 3.0 מ' ל- 0.0 מ' בכדי לאפשר תכנון יעיל בשטח המגרש המינימלי.
3. קביעת זיקת האה למעבר ברכב בתא שטח 100 - שצ''פ.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2023חלק30
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה25/07/2011
קבלת תכנית04/04/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201100825/07/2011