איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים,בוסתן קיים המוגדר כתעשיה יוחלף לאזור חקלאי

תוכנית עח/ מק/ 17/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים,בוסתן קיים המוגדר כתעשיה יוחלף לאזור חקלאי
מספר: עח/ מק/ 17/ 10
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. איחוד וחלוקה של מגרשים בהסכמת בעלי הקרקע ללא שינוי בשטח הכולל של כל יעוד, בסמכות ועדה מקומית לפי סעיף 62 א א 1.
2. בוסתן קיים הכלול באזור המוגדר כתעשיה יוחלף לאזור חקלאי- מסומן בתשריט באות א.
3. אזור מבני משק קיים יוחלף לאזור תעשיה. - מסומן בתשריט באות ב'.
4. אזור מבני משק קיים מדרום לבוסתן יוחלף לאזור חקלאי - מסומן בתשריט באות ג'.
5. אזורים חקלאיים קיימים יוחלפו לאזורי מבני משק - מסומן בתשריט
באותיות ד' ו - ה'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרגבעת חיים מאוחד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8289חלק6-7, 9-10
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ 200תכנית מתאר עמק חפר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/02/2007תאריך פרסום: 13/02/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5621. עמוד: 1589. שנה עברית: התשסז .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה02/01/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר27/07/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200700402/01/2007
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200510427/07/2006