איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים, שינוי קווי בנין

תוכנית עח/ מק/ 136/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים, שינוי קווי בנין
מספר: עח/ מק/ 136/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א.איחוד וחלוקת חלקות 15 ו-16 בגוש 8294 בהסכמת
הבעלים, בהתאם להוראות פרק ג' סימן ז' לחוק
וללא שינוי שטח כל חלקה, בסמכות הועדה המקומית
לפי סעיף 62 א (1).
ב.שינוי קווי בנין בהתאם לבניה קיימת, בסמכות ועדה
מקומית לפי סעיף 62 א (4): במגרש 15 א' שינוי
קו בנין קדמי צפוני מ-5 מ' ל-4.86-5.00 מ'.
במגרש 16 א' שינוי קווי בנין צדדיים למבני משק:
בסככה-שינוי קו בנין צפוני מ-3.00 מ' ל-2.26 מ' .
בלול-שינוי קו בנין צפוני מ-3.00 מ' ל-3.00 -
1.08 מ' ודרומי 3.00 מ' ל-3.00 - 1.44 מ'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפראביחיל

תיאור המיקום:
ישוב: אביחיל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8294חלק15-16
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/12/1998תאריך פרסום: 08/12/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4708. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה ברשומות01/06/1998תאריך פרסום: 01/06/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4650. שנה עברית: התשנח .