איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים

תוכנית גת/ מק/ 162/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים
מספר: גת/ מק/ 162/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת השטח המיועד לדרך , לדרך משולבת ולש.צ.פ. הקטנת השטח המיועד למגורים א' , ללא שינוי במספר יחידו ת הדיור וללא שינוי בשטח המותר לבניה .שינוי בקו

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןמצפה נטופה

תיאור המיקום:
מצפה נטופה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17548חלק12-13
17549חלק5, 10, 23, 26, 44
17550חלק1-2, 5-6, 21-22
17552חלק3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 162נטופהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/11/2000תאריך פרסום: 14/11/2000. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה ברשומות16/03/2000תאריך פרסום: 16/03/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4864. שנה עברית: התשס .