איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.

תוכנית עח/ מק/ 131/ 27

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.
מספר: עח/ מק/ 131/ 27
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחודוחלוקה של מגרשים , כמשמעותם בפרק ג' סימן ז' , ללא שינוי בשטח הכולל של כל יעוד קרקע.
בסמכות ועדה מקומית לפי סעיף 62 א 1 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1965.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרכפר ויתקין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8346חלק28-29
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/09/2009תאריך פרסום: 09/09/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5995. עמוד: 5645. שנה עברית: התשסט .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/05/2009
פרסום להפקדה ברשומות14/05/2009תאריך פרסום: 14/05/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5952. עמוד: 3862. שנה עברית: התשסט .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200902027/05/2009