איחוד וחלוקה ושינו הוראות בניה, עילוט

תוכנית 3/ מע/ מק/ 7215/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה ושינו הוראות בניה, עילוט
מספר: 3/ מע/ מק/ 7215/ 10
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי תוואי דרכים בהתאם לבתים קיימים במסגרת איחוד וחלוקה מחדש בהסכמה לפי סעיף 62א(1) .

2. שינויים בקווי בנין בהתאם לבתיםקיימים לפי סעיף 62 א(א)4 לחוק.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17483חלק1920, 40-41
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7215תכנית מתאר עילוטשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/08/2004תאריך פרסום: 19/08/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5322. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים25/07/2004
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית לא אושרה30/04/2004
פרסום להפקדה בעיתונים26/03/2004
פרסום להפקדה ברשומות09/02/2004תאריך פרסום: 09/02/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5271. שנה עברית: התשסד .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/01/2004