איחוד וחלוקה ושינוי בקו בניין , נהלל

תוכנית יז/ מק/ 5312/ 04

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה ושינוי בקו בניין , נהלל
מספר: יז/ מק/ 5312/ 04
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית :
א. איחוד וחלוקה מחדש .
ב. שינוי בקו בניין וקביעת מרחקים בין מבנים .
ג. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב נופי ואדריכלי .

עיקרי הוראות התכנית:
א. איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת בעלים ע"י החלפת שטחים - ללא שינוי סה"כ השטחים בכל ייעוד .
ב. שינוי בקו בניין דרומי מ-6 מ' לפי התכנית המאושרת ג/ 5312 למרווחים משתנים מ- 0 מ' עד 2.3 מ' ולפי התשריט . שינוי בקו בניין צידי מערבי מ- 6 מ' לפי התכנית המאושרת ג/ 5312 ל- 0 מ' לגבי מבנה השירות (חדר חשמל) .
ג. שינוי המרחק בין המבנים מ- 12 מ' למרווח מינימלי של עד 8 מ' , הכל לפי התשריט .
ד. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב נופי , סביבתי ואדריכלי .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלנהלל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17180חלק12
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5312אזורים משקיים מ' נהללשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/07/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200700729/07/2007