איחוד וחלוקה ושינוי הורואת בניה , ריינה

תוכנית 6/ מע/ מק/ 5249/ 53

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה ושינוי הורואת בניה , ריינה
מספר: 6/ מע/ מק/ 5249/ 53
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת הכתנית :
איחוד וחלוקה לייעודים .
חלוקה למגרשים.
שינוי בקו בניין הקבוע בתכנית .
שינוי בהורואת בדבר גודל שטח מגרש שמותר להקים עליו בניין .

עיקרי הורואת התכנית :
שינוי ייעוד ממגורים לשצ"פ ומשצ"פ למגורים .
קביעת גודל המגרשים .
קביעת קווי הבניין .
קביעת הוראות בנייה .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17523חלק508
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5249תכנית מתאר, ריינהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/05/2008תאריך פרסום: 15/05/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5805. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר03/12/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200701403/12/2007