איחוד וחלוקה ושינוי מס' יח"ד

תוכנית רג/ מק/ 1218

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: איחוד וחלוקה ושינוי מס' יח"ד
מספר: רג/ מק/ 1218
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. איחוד וחלוקה של מגרשים כרשומים בפרק ג' בהסכמת בעלים עפ"י סעיף 62א.(א).(1).
2. שינוי מס' יח"ד מ- 116 יח"ד ל- 146 יח"ד ללא שינוי בשטחים העיקריים עפ"י סעיף 62א(א)(8).
3. שינוי הבינוי עפ"י סעיף 62א(א)(5) ע"י:
א. ריכוז יח"ד ב- 2 בנינים בגובה עד 17-20 קומות מעל קומת עמודים מפולשת כפולה מעל 2-3 מרתפי חניה במקום 4 בנינים בגובה שבין 7-15 קומות.
ב. שינוי גיאומטרית זיקת ההנאה לציבור הולכי רגל ללא שינוי סה"כ שטח זיקת ההנאה.
4. שינוי חלוקת שטחי הבניה המותרים בתכנית מבלי לשנות את סך כל השטח הכולל המותר לבניה בתכנית כדלהלן: סה"כ שטח עיקרי 12,677 מ"ר יועד כולו למגורים לאחר העברת 500 מ"ר ממסחר למגורים עפ"י סעיף 62א(א)(6).
5. שינוי בקוי בנין עפ"י סעיף 62א(א)(4) לחוק.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביברמת גןרמת גןרמת גן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6128חלק48-49, 179-180
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתרג/ 1001/ 10אחוד וחלוקה מחדש של הקרקע, כמסומן בתשריט, ללא הסכמת הבעלים. בין הרח' ז'בוטשינוי
תוכניתרג/ 340תכנית מס' רג/340שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/03/2007תאריך פרסום: 26/03/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5645. שנה עברית: התשסז .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה21/01/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר18/10/2001
פרסום להפקדה ברשומות14/12/2000תאריך פרסום: 14/12/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4943. עמוד: 879. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים09/11/2000תאריך פרסום בעיתון: 09/11/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/11/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 09/11/2000. עיתון: עיתון מקומי.
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - עיון / אישור השר - מחוז תל אביב200700121/01/2007