איחוד וחלוקה ושינוי תוואי דרך, משהד

תוכנית 9/ מע/ מק/ 6485/ 31

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה ושינוי תוואי דרך, משהד
מספר: 9/ מע/ מק/ 6485/ 31
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי במיקום דרך גישה ללא שינוי בשטח עפ"י איחוד וחלוקה מחדש.
שינוי קו בנין לבניינים קיימים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםמשהדמשהד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17468חלק56
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6485תכנית מתאר משהדשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/06/2006תאריך פרסום: 07/06/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5537. עמוד: 3535. שנה עברית: התשסו .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/01/2006
פרסום להפקדה ברשומות17/01/2006תאריך פרסום: 17/01/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5481. עמוד: 1253. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים16/12/2005תאריך פרסום בעיתון: 16/12/2005. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200600130/01/2006