איחוד וחלוקה ותוספת יחידות דיור, אחוזת ברק

תוכנית יז/ מק/ 287/ 02

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה ותוספת יחידות דיור, אחוזת ברק
מספר: יז/ מק/ 287/ 02
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקה מתחם אחד.
תוספת יחידות דיור בארבעה מתחמים.


עיקרי הוראות התכנית:-
- הוראות בדבר איחוד חלוקת לפי תוכנית ג/ במ/ 287 וחלוקתם מחדש לחלקות חדשות בהסכמת בעלים בהתאם להוראות סעיף 62א(א)1 לחוק.

- הוראות בדבר הגדלת מספר יחידות הדיור מ- 710 יחידות דיור ל- 736 יחידות דיור בדבר הגדלת מספר יחידות כמות יחידות דיור לחלקה בהתאם לסעיף לסעיף 62א(א)8, וללא שינוי בזכויות הבניה וללא שינוי בהוראות הבניה שנקבעו בתכנית ג/ במ/ 287, למעט המפורט בתוכנית זו.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלאחוזת ברק
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17763חלק
17764חלק
17765חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 287רובע דביר שמואל, שינוי לג / במ / 287.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים07/01/2005
פרסום להפקדה ברשומות05/08/2004תאריך פרסום: 05/08/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5319. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים06/07/2004