איחוד וחלוקה חדשה ללא הסכמה, מכמנים

תוכנית מש/ מק/ 4390/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה חדשה ללא הסכמה, מכמנים
מספר: מש/ מק/ 4390/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. יעוד שטח לאיחוד וחלוקה חדשה שלא בהסכמה, זאת עפ"י תכנית איחוד וחלוקה המהווה נספח לתכנית זו.
ב. איחוד וחלוקה חדשה שלא בהסכמת בעלים בהתאם לפרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה - 1965. האיחוד מתייחס ל- 8 מגרשים באזור מגורים א' אשר סומנו כמגרשים 34 - 41 בתכנית מפורטת ג/ 4390, וחלוקתם ל- 8 מגרים 34/1 - 41/1 בתכנית מש/ מק/ 430/ 2 וזאת ללא תוספת זכויות בניה כפי שנקבעו בתכנית מפורטת ג/ 4390.
ג. חלוקת חלקה 2 בגוש 19153 וחלקה 10 בגוש 19157 בהתאם לתכנית ג/ 4390 ולתכנית מש/ מק/ 4390/ 22 זו.( עפ"י תוכניות חלקן הדרומי של החלקות כלול בתכניות ובמשבצת הישוב, וחקן הצפוני אינו כלול בהן).
ד. הקצאת מגרשים 34/1 - 39/1 לבעלי הזכויות בחלקות 2, 8, בגוש 19153 וחלקות 9, 10, 13 ו- 15 בגוש 19157, וזאת בהתאם לטבלאות איזון והקצאה הנספחות לתכנית מש/ מק/ 4390/ 2 זו. זכויות בניה כפי שנקבעו בתכניתמפורטת ג/ 4390.
ה. במגרש 38/1 קביעת צפיפות בניה של 3 יח"ד עם זכויות בניה זהות לאלו המותרות בשאר מגרשי המגורים שבתכנית.
ו. הקצאת מגרש 38/1 לבעלי זכויות בחלק חלקה 2 בגוש 19153 ובחלק חלקה 10 בגוש 19157 וזאת בהתאם לטבלת איזון והקצאות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבמכמנים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19153חלק2, 8, 11
19157חלק8-10, 13, 15
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4390מצפה מכמניםשינוי
תוכניתג/ במ/ 298מצפה מכמנים, שינוי לתכנית ג / 4390 , מרחבי תכנון מקומי - מחוזי ו-משגב.שינוי