איחוד וחלוקה ללא הסכמה ושינוי בקווי בנין, ריינה

תוכנית 6/ מע/ מק/ 5249/ 21

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה ללא הסכמה ושינוי בקווי בנין, ריינה
מספר: 6/ מע/ מק/ 5249/ 21
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. איחוד וחלוקת חלקות 43, 44 בגוש 17523 למגרשים ללא הסכמת כל בעלים.

2. הגדרת קווי בנין מחדש.

3. שינוי גודל מגרש מינימלי למגרש 4/1/2

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17523חלק43-44
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5249תכנית מתאר, ריינהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/11/2002תאריך פרסום: 21/11/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5131. עמוד: 594. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה ברשומות05/05/2002תאריך פרסום: 05/05/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5071. עמוד: 2184. שנה עברית: התשסב .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200200430/04/2002