איחוד וחלוקה ללא הסכמה, נעורה

תוכנית ג/ גל/ מק/ 156

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה ללא הסכמה, נעורה
מספר: ג/ גל/ מק/ 156
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית איחוד וחלוקה מחדש בהאתם להוראות תכנית המתאר של הישוב נאעורה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבוענאעורה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17060חלק1, 3-52, 6
17061חלק71-6
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 14131תכנית מתאר נעורהכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/12/2011תאריך פרסום: 11/12/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6338. עמוד: 1239. שנה עברית: התשעב .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה25/10/2011
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית לא אושרה28/08/2011
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר29/03/2011
פרסום להפקדה ברשומות23/12/2010תאריך פרסום: 23/12/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6178. עמוד: 1756. שנה עברית: התשעא .