איחוד וחלוקה ללא שינוי בשטח הכולל למעט הרחבת דרך ציבורית, רמות

תוכנית גו/ מק/ 14644/ 02

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה ללא שינוי בשטח הכולל למעט הרחבת דרך ציבורית, רמות
מספר: גו/ מק/ 14644/ 02
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקה בלא שינוי בשטח הכולל של כל ייעוד קרקע, למעט הרחבת דרך ציבורית מאושרת.

עיקרי ההוראות:
איחוד וחלוקה בלא שינוי בשטח הכולל של כל ייעוד קרקע, למעט הרחבת דרך ציבורית מאושרת.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגולןגולןרמות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
200000חלק13
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 14644רה- תיכנון, הגדלת 46 מגרשי מגורים, מושב רמותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות02/02/2012תאריך פרסום: 02/02/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6370. עמוד: 2376. שנה עברית: התשעב .