איחוד וחלוקה למגרשים ,, מוקבליה

תוכנית ג/ גל/ מק/ 124

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה למגרשים ,, מוקבליה
מספר: ג/ גל/ מק/ 124
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- איחוד וחלוקה ל מגרשים ללא הסכמת הבעלים.
- קביעת גודל מגרש מינימלי

עיקרי ההוראות:
- איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים למתחם מס' 8 בתכנית ג/ 14916 תוך שמירה על אחוז ההפקעה שנקבע בתכנית .
- קביעת מקום שצפ"ים ומבני ציבור שיתאימו לצרכי השכונה, ושיופקעו באופן שווה בין הבעלים השונים .
- קביעת הוראות וזכויות בניה.
- קביעת גודל מגרש מינימלי.
- שינוי חלוקת שטחי בנייה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועמקיבלה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20007חלק4
20013חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 14916תכנית מתאר מוקיבלהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות08/08/2012תאריך פרסום: 08/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6457. עמוד: 5715. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר19/07/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201100919/07/2011