איחוד וחלוקה לפי סימן ז' (פרק ג') לחוק, בהסכמת בעלי הקרקע.

תוכנית עח/ מק/ 141/ 7/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה לפי סימן ז' (פרק ג') לחוק, בהסכמת בעלי הקרקע.
מספר: עח/ מק/ 141/ 7/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. איחוד וחלוקה לפי סימן ז' (פרק ג') לחוק, בהסכמת בעלי הקרקע ובסמכות הועדה המקומית לפי סעיף 62 א א 1 לחוק התו"ב.
ב. שינוי קווי בנין בסמכות ועדה מקומית לפי סעיף 62אא4 לחוק התו"ב ע"י:
1. שינוי קו בנין צידי בחלקה 65 בגוש 8329 מ 3.0 מ' ל - אפס עם חלקה מס' 3 במצב מוצע.
2. שינוי קו בנין קדמי בחלקה 65 בגוש 8329 מ 5.0 מ' ל 0.75 מ' עד 1.15 מ' למבנה קיים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרביתן אהרן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8329חלק61, 65, 77
8330חלק113
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ 141תכנית מפורטת למושב ביתן - אהרוןשינוי
תוכניתעח/ 141/ 7דרכים פנימיות.שינוי
תוכניתעח/ 200תכנית מתאר עמק חפר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/07/2009תאריך פרסום: 29/07/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5984. עמוד: 5186. שנה עברית: התשסט .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/04/2009
פרסום להפקדה ברשומות23/04/2009תאריך פרסום: 23/04/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5943. עמוד: 3477. שנה עברית: התשסט .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200901428/04/2009