איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים

תוכנית שד/ מק/ 434/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים
מספר: שד/ מק/ 434/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. לשנות גודל וגבולות של מגרשים 30 ו- 90 ולהתאימם למפת הסוכנות היהודית משנת 1962.
2. לשנות גבולות מגרשים 91 ו- 131 בהתאם לנ"ל ללא שינוי שטחו של מגרש.
3. לתקן "טעות סופר" - רוחב דרך מס' 1 צריך להיות 20 מ' כמשורטט בתשריט של תכנית שד/ 434/ 3 ולא ככתוב שם בטעות ברוזטה.
.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזדרום השרוןדרום השרוןאלישמע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6654חלק15, 29-31
6655חלק6, 42
7501חלק7
7502חלק36, 38
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתשד/ 434/ 3שינוי יעוד מאזורים: חקלאי ומגורים לאזורים: מגורים, חקלאי ודרכים.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/06/2000תאריך פרסום: 11/06/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4892. שנה עברית: התשס .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה27/03/2000
פרסום להפקדה ברשומות10/01/2000תאריך פרסום: 10/01/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4840. שנה עברית: התשס .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר09/01/2000