איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים

תוכנית בר/ 178/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים
מספר: בר/ 178/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים
עפ"י המסומן בתשריט לפי פרק ג' סימן ז' לחוק.
ב. שינוי יעוד הקרקע מדרך לאזור מגורים א'.
ג. שינוי יעוד הקרקע מדרך לשטח פרטי פתוח.
ד. הגדלת שטח מגרשים 208, 207 עד למירב של 500 מ"ר כל אחד.
ה. החלת הוראות בנייה על האזורים המתאימים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותגדרותמישר

תיאור המיקום:
גוש 5137 (ישן 5012), גוש 5136 (ישן 5000).

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5136חלק53, 56
5137חלק27-28
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 178/ 1.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים12/04/2002תאריך פרסום בעיתון: 26/03/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/03/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 12/04/2002. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות11/04/2002תאריך פרסום: 11/04/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5066. עמוד: 2010. שנה עברית: התשסב .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט30/01/2002
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו14/01/2002
החלטה בדיון באישור תכנית31/10/2001
פרסום להפקדה ברשומות02/09/2001תאריך פרסום: 02/09/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5015. עמוד: 3929. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים17/08/2001תאריך פרסום בעיתון: 16/08/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/08/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 17/08/2001. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט16/07/2001
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/07/2001
החלטה בדיון בהפקדה22/05/2001
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/05/2001
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף16/04/2001
קבלת תכנית08/03/2001