איחוד וחלוקה מחדש וחלוקת מגרשים לבניית 754 יח"ד.

תוכנית בי/ 142

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: איחוד וחלוקה מחדש וחלוקת מגרשים לבניית 754 יח"ד.
מספר: בי/ 142
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תכנית לאיחוד וחלוקה מחדש לפי פרק ג' סימן ז'
לחוק תכנון ובניה. קביעת הוראות בדבר איחוד וחלוקה
מחדש שלא בהסכמת הבעלים.
ב. קביעת זכויות בניה להקמת 754 יח"ד.
קביעת אופן הבינוי באזור מגורים מיוחד במבנים בני 7
קומות, 18 קומות ו-19 קומות ויציאות לגגות הכל לפי
נספח הבינוי המנחה. סה"כ שטחים עיקריים - 480,90 מ"ר
סה"כ שטחי שרות ממפלס הכניסה הקובעת - 620,22 מ"ר
וסה"כ שטחי שרות מתחת לכניסה הקובעת - 940,82 מ"ר.
ג. שינוי ייעוד הקרקעות עפ"י המתואר בתשריט ע"י:
1. שינוי יעוד ממגרש מיוחד לאזורי מגורים מיוחד.
2. שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח ובניני ציבור לאזור
מגורים מיוחד.
3. שינוי יעוד מאזור מגורים מיוחד למגרש לבניני
ציבור.
4. שינוי יעוד מאזור מגורים מיוחד לדרך מוצעת.
5. שינוי יעוד ממגרש מיוחד לשטח ציבורי פתוח.
ד. ייעוד קרקעות לצרכי ציבור לרבות דרכים בשטח כולל
של 25.774 דונם ושטחים ציבוריים פתוחים בשטח כולל
של 57.257 דונם.
ה. בניית מבנה ציבורי בן 3 קומות ומרתפים בשטח בנוי
(שטח עיקרי ושטח שרות) שלא יעלה על %160 משטח המגרש.
ו. קביעת בנינים להריסה והוראות פינוי פסולת הבנין.
ז. קביעת הוראות בניה ושימושים מותרים עפ"י ייעודי
הקרקע.
ח. קביעת הנחיות להכנת תכנית לעיצוב ארכיטקטוני
ושלבי ביצוע התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםנספח/ הוראות דרכים תנועה וחניה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבבת יםבת יםבת ים

תיאור המיקום:
ישוב: בת ים
בין רחוב יצחק שדה מצפון, רחוב הנביאים ממזרח והמשך
רח' הקוממיות ממערב. שטח המעברה בבת-ים.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7120חלק61, 91
7121חלק17
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/08/1998תאריך פרסום: 10/08/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4669. עמוד: 4689. שנה עברית: התשנח .
פרסום לאישור בעיתונים24/07/1998תאריך פרסום בעיתון: 24/07/1998.
פרסום להפקדה ברשומות16/11/1997תאריך פרסום: 16/11/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4587. עמוד: 622. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה בעיתונים22/10/1997תאריך פרסום בעיתון: 22/10/1997.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/10/1997
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו14/10/1997
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה14/10/1997
החלטה בדיון בהפקדה22/09/1997
קבלת תכנית05/11/1996